Kucharz

Drukuj

Podczas edukacji przystąpisz do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z zakresu:
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
Zdanie tego egzaminu pozwoli Ci uzyskać tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie kucharz.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYŁ? TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ucząc się przedmiotów zawodowych: podstawy żywienia człowieka, wyposażenie techniczne, organizacja bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, podstawy rachunkowości gastronomicznej, zajęcia praktyczne nauczysz się:
- komunikować się i pracować w zespole,
- stosować zasady prawidłowego odżywiania,
- dokonywać jakościowej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw,
- przeprowadzać organoleptyczną ocenę jakości surowców i potraw,
- właściwie dobierać surowce do produkcji potraw,
- oszczędnie gospodarować surowcami i zapobiegać ich stratom,
- właściwie przechowywać surowce, półprodukty i gotowe potrawy,
- prawidłowo wykonywać obróbkę wstępną i cieplną surowców,
- przygotowywać podstawowy asortyment potraw z surowców i półproduktów spożywczych, w oparciu o normy i receptury gastronomiczne,
- przygotowywać podstawowy asortyment napojów z surowców i półproduktów spożywczych,
- stosować odpowiednie techniki sporządzania potraw,
- prawidłowo zestawiać posiłki, układać proste menu,
- przygotowywać podstawowy asortyment potraw dietetycznych i wegetariańskich,
- sporządzać w podstawowym zakresie kalkulacje potraw,
- posługiwać się narzędziami i maszynami wykorzystywanymi do obróbki surowców i produktów spożywczych,
- posługiwać się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu posiłków,
- prawidłowo konserwować maszyny i urządzenia,
- stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności: system Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), system Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HCCP),
- utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy,
- przestrzegać przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego,
- organizować prace porządkowe,
- opisywać przyczyny wypadków, zagrożeń, szkodliwości zawodowych i chorób występujących w tym zawodzie,
- współpracować w zespole,
- aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy,
- podejmować doskonalenie zawodowe,
- stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika.
- poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności,
- podjąć i rozliczyć działalność gospodarczą.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdajemy najlepiej w powiecie.

CO BĘDZIESZ UMIAŁ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY?
CZYLI KWALIFIKACJE

- stosować odpowiednie techniki sporządzania potraw,
- prawidłowo zestawiać posiłki, układać proste menu,
- przygotowywać podstawowy asortyment potraw dietetycznych i wegetariańskich,
- sporządzać w podstawowym zakresie kalkulacje potraw,
- posługiwać się narzędziami i maszynami wykorzystywanymi do obróbki surowców i produktów spożywczych,
- posługiwać się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu posiłków,
- prawidłowo konserwować maszyny i urządzenia,
- komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
- udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
- prowadzić działalność gospodarczą.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

- kontynuowania nauki na różnych kierunkach technikum uzupełniającego
- zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
- podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu gastronomi,
- podjęcie pracy w restauracji na stanowisku kucharza.

Joomla 2.5 Templates designed by Web Hosting Reviews